Agenda Urbana

Link to ObjectExecute action
Salta al contingut
02/10/2023 04:17:58

Idioma

Identificació

Pàgina inicial de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Cercador global

Menú superior

Menú principal

Agenda Urbana
Pla d'Acció

Horitzó estratègic 3: Viu Sostenibilitat  

Projecte estratègic 5. Rehabilitació sostenible i eficient d'edificis públics

Objectius de Desenvolupament Sostenibles (ODS) relacionats:

Objectius estratègics de l’Agenda Urbana Española relacionats:

Descripció:

El projecte es basa en actuar sobre edificis públics a través d'accions de rehabilitació i reconversió amb criteris d'eficiència i sostenibilitat. Les principals línies d'acció que s'han identificat són:

 • Rehabilitació de la Masia de la Salut com a centre d’informació del parc natural, que impulsi activitats ambientals, pedagògiques i agroecològiques. Per això, cal rehabilitar l'edifici històric construït el segle XV i ampliat durant els segles posteriors. La rehabilitació posa un èmfasi fort en la millora de l'eficiència energètica, així com en garantir l'accessibilitat i la seguretat de l'edifici, alhora que s'asseguri la conservació del patrimoni històric propi de Sant Feliu de Llobregat.
 • Reforma integral de l’Ajuntament Central de Sant Feliu de Llobregat, amb l’objectiu de condicionar els espais de l’Ajuntament a les necessitats actuals dels diferents departaments municipals. També es pretén millorar l'eficiència energètica de l'edifici construït el 1928, així com garantir l'accessibilitat i la seguretat, i recuperar elements arquitectònics amb valor patrimonial, assegurant la conservació de l'edifici històric. Les obres es fonamenten en la creació d’un eix de comunicació central que connecta els dos volums principals dels edificis.
 • Remodelació del Palau Municipal d'Esports Joan Carles Navarro", que té com a objectiu condicionar el poliesportiu a les necessitats energètiques i socials actuals del municipi. El projecte suposarà una millora en l’eficiència energètica de l’edifici construït el 1965, alhora que es garantirà l’accessibilitat, la seguretat i la conservació de l’edifici.

Objectius:

 • Rehabilitació estructural d’equipaments.
 • Millorar l'accessibilitat i la seguretat dels equipaments municipals.
 • Millorar l'eficiència energètica i la instal·lació de plaques fotovoltaiques als equipaments municipals, per tal de reduir el consum energètic i promoure l'ús d'energia neta.
 • Reducció de combustible fòssil a les instal·lacions municipals.
 • Promoció de l’ús d’energies renovables i de l’autoconsum.
 • Construcció o adequació de nous equipaments, creant noves dependències, serveis i usos.
 • Aprofitament de les instal·lacions municipals per a la generació d’energia verda.
 • Ús de noves tecnologies i sistemes intel·ligents als edificis municipals.

 

Projecte estratègic 6. Projecte de creació de refugis climàtics a l’entorn urbà

Objectius de Desenvolupament Sostenibles (ODS) relacionats:

Objectius de estratègics l’Agenda Urbana Española relacionats:

Descripció:

El propòsit del projecte és la creació d'espais urbans que siguin resilients davant del canvi climàtic, en l'àmbit públic i privat, utilitzant una ordenació de l'espai públic per a aquesta finalitat, la implantació d'elements arquitectònics, disseny bioclimàtic, increment de la vegetació , així com mesures específiques i mobiliari concret que, en conjunt, siguin capaços d’adaptar-se als efectes del canvi climàtic, com és el cas de les onades de calor, l’augment de les temperatures o les pluges torrencials. Amb les mesures, es persegueix també el retorn de l'aigua de pluja als aqüífers, la millora del drenatge i la reducció del volum d'aigua que esdevé vessament superficial, gestionant una pluviometria mínima que representa el percentil 80. També es proposa una línia específica pels refugis climàtics en entorns escolars i col·legis.

Objectius:

 • Garantir uns nivells de temperatura, humitat i ventilació adequats a l'activitat i als usuaris.
 • Millorar l’aprofitament d’aigües pluvials.
 • Disminuir l'escalfament de l'espai públic a través de l'ombreig provinent d'estructures fixes, de vegetació i de materials que retinguin poc la calor.  
 • Preservar i incrementar la biodiversitat per garantir els serveis ecosistèmics que proporciona, fent una sèrie d'actuacions que permetin aquest increment a l'entorn del projecte i faciliti la implantació de fauna urbana.
 • Fomentar espais més agradables, sostenibles i saludables.
 • Protegir els col·lectius vulnerables i la reducció de les desigualtats socials i les situacions de vulnerabilitat climàtica.
 • Adaptar determinats espais a col·legis i entorns educatius, com patis, als efectes del canvi climàtic, així com utilitzar aquests espais per sensibilitzar i divulgar.

 

Projecte estratègic 7. Creació de comunitats energèticas i adhesió a l’operador energètic metropolità

Objectius de Desenvolupament Sostenibles (ODS) relacionats:

Objectius estratègics de l’Agenda Urbana Española relacionats:

Descripció:

El projecte es basa en la creació de comunitats energètiques locals en barris i en àmbits concrets d'activitat (habitatges, indústria o comerços), que fomentin l'ús d'energies renovables i l'autoconsum col·lectiu, on els implicats puguin beneficiar-se de l'energia neta que puguin produir mitjançant infraestructures i eines específiques, com les plaques fotovoltaiques. El projecte també implica l'adhesió de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat a l'operador energètic metropolità, l'encàrrec de la comercialització elèctrica municipal i la gestió integral de les plantes fotovoltaiques municipals.

Objectius:

 • Crear la primera comunitat energètica a Sant Feliu juntament amb les entitats ciutadanes interessades.
 • Fomentar la creació d'energies renovables i l'autoconsum.
 • Fomentar la creació de xarxes d'autoconsum compartit.
 • Promoure la sobirania energètica i reduir la pobresa energètica.
 • Augmentar la producció renovable de la ciutat i impulsar l’aprofitament d’excedents energètics.
 • Ajudar a proveir col·lectius o àmbits vulnerables a nivell d’accés a l’energia, de noves fonts d’energia renovable molt més assequibles.

 

Projecte estratègic 8. Projecte d'impuls de l'economia circular a Sant Feliu de Llobregat

Objectius de Desenvolupament Sostenibles (ODS) relacionats:

Objectius estratègics de l’Agenda Urbana Española relacionats:

Descripció:

Aquest projecte pretén fomentar, a nivell general, l'economia circular a tota la ciutat, sobretot a nivell industrial, empresarial, comercial i domèstic, a través de diferents línies d'actuació. Com a exemple d'actuació concreta, es proposa la recollida d'oli vegetal que es genera de manera habitual a les cuines i requereix una correcta recollida i gestió corresponent. Per fer-ho, cal impulsar un increment de recollida selectiva (dels existents en deixalleria fixa i mòbil) per l'oli vegetal domèstic usat amb l'objectiu que aquest es pugui reciclar i valoritzar. D'altra banda, arran de la problemàtica de tèxtil amb la poca recollida i eficàcia, es considera necessari impulsar la transformació del sector del tèxtil cap a un model circular a partir d'una perspectiva integral i integradora de tots els actors, públics i privats, de la seva cadena de valor. El sector del tèxtil és un dels consumidors de recursos més grans del món, amb un enorme impacte ambiental i climàtic. Després de l'alimentació, l'habitatge i el transport, el consum global de productes tèxtils és el quart demandant més gran de matèries primeres i aigua, i el cinquè emissor de gasos hivernacle. Cal fer canvis profunds en el model de producció i consum del sector del tèxtil, i avançar cap a un model circular, més sostenible i regeneratiu

Objectius:

 • Promoure pràctiques d'economia circular i fer sensibilització sobre aquesta.
 • Disposar d’informació dels consums de les empreses i equipaments municipals en una plataforma tecnològica oberta, que permeti l’explotació de dades i l’aprofitament de sinergies entre actors de l’economia circular territorial.
 • Millorar la recollida sostenible de residus d'oli vegetal.
 • Rebaixar la generació de residus tèxtil (kg/hab/dia).
 • Incrementar el percentatge de recollida selectiva del residu tèxtil.
 • Incrementar el percentatge de valorització del residu tèxtil recollit.

 

Projecte estratègic 9. Millora de la gestió de l'aigua amb criteris de sostenibilitat i eficiència

Objectius de Desenvolupament Sostenibles (ODS) relacionats:

Objectius estratègics de l’Agenda Urbana Española relacionats:

Descripció:

El projecte parteix de la necessitat de dotar de major eficiència la gestió del cicle integral de l'aigua a Sant Feliu de Llobregat. En aquest sentit, la iniciativa pretén incrementar la resiliència ambiental i l'augment de la biodiversitat amb la instal·lació de sistemes de telegestió de la xarxa de clavegueram, acompanyant-ho amb inversions específiques segons el Pla Director. Aquest procés permet aprofitar les aigües regenerades de l'Estació Depuradora d'Aigües Residuals (EDAR) de Sant Feliu i afavorir la reducció del consum als sistemes de reg. La iniciativa està relacionada amb el projecte P6 per a la creació de refugis climàtics, en la mesura que cercar incrementar punts, fonts i jocs d'aigua que afavoreixin l'accés a aquesta i redueixin les disparitats socials que resulten en situacions de vulnerabilitat. També està relacionada amb la creació de la Plataforma Tecnològica d'Economia Circular, actuació interna al projecte P8, com a solució integradora que fomenti les sinergies i vehiculi les demandes i control de consums d'empreses i edificis municipals al llarg de tot el cicle integral.

Objectius:

 • Fomentar l’ús públic d’aigües regenerades mitjançant la promoció d’un model integrat del cicle de l’aigua i la millora de l’aprofitament de l’ERA (Estació regeneradora d’aigua).
 • Promoure l’ús d’aigües regenerades per al reg de zones verdes i servei de neteja viària (Aqualinera), horts del Parc Agrari del Baix Llobregat i per processos industrials de les activitats del polígon el Pla.
 • Reduir les pèrdues d'aigua a la xarxa de sanejament, detectant les fuites i cercant la zero-pèrdua d'aigua amb la màxima reutilització.
 • Reduir els consums actuals d’aigua, tant en el cas d’aigües regenerades com en aigua potable, promovent la reducció de l’empremta hídrica i de carboni.
 • Crear refugis climàtics als parcs i espais de la ciutat com a acció per reduir la vulnerabilitat de la ciutadania davant les conseqüències del canvi climàtic.
 • Fomentar els refugis climàtics.
 • Augmentar l'eficiència de la xarxa de reg amb la instal·lació de sistemes de telegestió. 
 • Millorar la competitivitat de les empreses optimitzant l’eficiència hídrica en els processos. Millorar els indicadors mediambientals a Sant Feliu de Llobregat mitjançant un ús més racional del consum d'aigua.
 • Afavorir la cohesió social a barris, amb mesures de reducció de les desigualtats socials i les disparitats d'accés a l'aigua.
 • Incrementar la resiliència en períodes de pluja intensa.

 

Projecte estratègic 10. Ampliació de la xarxa ciclable de sant feliu de llobregat, foment de nous models ciclologístics i de la bicicleta compartida

Objectius de Desenvolupament Sostenibles (ODS) relacionats:

Objectius estratègics de l’Agenda Urbana Española relacionats:

Descripció:

La creació d’infraestructures ciclistes i la promoció de l’ús de la bicicleta reverteix en un nou model de ciutat més racional i sostenible, amb un repartiment més just de l’espai públic, una reducció de la perillositat als carrers, de la contaminació de l’aire i del soroll. Amb la relació que guarda, a més, l’ús de la bicicleta amb les xarxes de transport logístic. Per això, les actuacions del projecte impliquen:

 • La compleció i ampliació de l'actual xarxa pedalable de la ciutat, tant pel que fa als seus itineraris a nivell intern, com pel que fa a les xarxes interurbanes provinents de municipis propers.
 • El disseny i la implantació d'una xarxa bàsica pedalable, segregada en calçada, protegida i bidireccional, que garanteixi la plena connectivitat/continuïtat entre tots els barris i els equipaments principals de la ciutat, i que a l'hora sigui compatible amb tot l'entramat de carrers pacificats, on l'ús de la bicicleta es produeix en coexistència amb la resta de modes de transport.
 • La posada en funcionament a la ciutat del sistema de bicicleta pública metropolitana “AMBbici”, que oferirà una alternativa

Objectius:

 • Confeccionar una xarxa bàsica pedalable a escala de ciutat, que garanteixi la connectivitat, continuïtat i seguretat a tots els itineraris i desplaçaments.
 • Garantir la continuïtat de la xarxa bàsica pedal·lable a escala de ciutat, amb la xarxa Bicivia metropolitana.
 • Conscienciar la ciutadania envers la necessitat establir un nou model de ciutat més sostenible. Fomentar l'ús de la bicicleta (i la bicicleta compartida) com a mitjà de mobilitat gratuït, sostenible i saludable.
 • Oferir una alternativa a l'ús del vehicle privat tant pel que fa als desplaçaments interns com molt especialment als desplaçaments interurbans, per mitjà del nou servei metropolità AMBbici.
 • Fomentar el model ciclologístic i la seguretat en els desplaçaments amb bici de treballadors de transport de mercaderies.

 

Salta a la part superior