Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Link to ObjectExecute action
Salta al contingut
30/05/2020 10:00:59

Idioma

Identificació

Pàgina inicial de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Cercador global

Menú superior

Menú principal

Subvencions per al pagament del lloger

Aquesta subvenció va destinada a persones físiques titulars d'un contracte de lloguer de l'habitatge que constitueixi el seu domicili habitual i permanent a Catalunya.

Qui el pot demanar?

Les persones físiques que, a més de complir els requeriments especificats a l'apartat corresponent, siguin titulars d'un contracte de lloguer d'un habitatge de Sant Feliu de Llobregat que constitueixi el seu domicili habitual i permanent.

Estan exclosos d’aquesta convocatòria:

 • Les unitats de convivència en què la persona titular del contracte d'arrendament, o qualsevol altre membre de la unitat de convivència tingui parentiu per vincle de matrimoni o una altra relació estable anàloga, per consanguinitat, adopció o afinitat fins al segon grau, amb les persones arrendadores, tant físiques com jurídiques respecte de qualsevol dels seus socis o partícips.
 • Les unitats de convivència en què la persona titular del contracte d'arrendament, o qualsevol altre membre sigui propietari o usufructuari d'un habitatge, llevat que no en disposin de l'ús i gaudi per causes alienes a la seva voluntat.
 • Les unitats de convivència que acreditin un import de la base imposable de l'estalvi que consta a la declaració de l'IRPF (casella 435) sigui superior a 500 € .
 • S'exceptua d'aquesta prohibició el supòsit en què aquest import sigui el resultat d'una dació en pagament a conseqüència d'una execució hipotecària relativa a un habitatge que hagi constituït el domicili habitual i permanent de la persona sol·licitant.
 • Les persones arrendatàries d'habitatges gestionats o administrats per l'Agència de l'Habitatge de Catalunya.
 • Aquesta subvenció és incompatible, per les mateixes mensualitats del mateix any, amb el cobrament d'altres ajuts provinents de qualsevol administració pública o d'entitats privades, que tinguin la mateixa finalitat.

Quan es pot demanar?

Les convocatòries es faran en la pàgina web de la Generalitat de Catalunya.

Poseu-vos en contacte amb la Oficina Local d'Habitatge per a més informació.

Quins son els requeriments?

 • Haver tramitat la cita prèvia a l’Oficina Local d’Habitatge.
 • Tenir la residència legal a Catalunya.
 • Tenir uns ingressos anuals de la unitat de convivència iguals o superiors a 0,6 vegades l'IRSC, i que no superin els límits establerts a la base 5, excepte en els supòsits de víctimes de terrorisme.
 • No obstant l'anterior, quan l'import anual del lloguer sigui inferior a 0,6 vegades l'IRSC indicat, els ingressos mínims exigibles seran el equivalents a l'import del lloguer.
 • Ser titular d'un contracte de lloguer de l'habitatge que sigui el seu domicili habitual i permanent. Cal estar-hi empadronat.
 • No pagar un lloguer mensual per l'habitatge a Sant Feliu de Llobregat superior a 750 euros i 900 euros per a famílies nombroses.
 • Tenir domiciliat el cobrament de la subvenció en una entitat financera.
 • Estar al corrent de pagament de les rendes de lloguer en el moment de presentar la sol·licitud.
 • Pagar el lloguer de l'habitatge per mitjà de transferència bancària, ingrés en compte, rebut domiciliat o rebut emès per la persona administradora de la finca, com a mínim a partir del mes següent a la data de presentació de la sol·licitud. Al rebut ha de constar com a mínim qui el paga, qui cobra, el concepte i l'import del lloguer.
 • No estar sotmès a cap dels supòsits de prohibició per ser beneficiari de subvencions de conformitat amb el que estableix la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
 • Complir les obligacions tributàries davant l'Estat, la Generalitat i les obligacions amb la Seguretat Social.

Documentació necessària

 • Sol·licitud de subvencions per al pagament del lloguer.
 • DNI/NIF/NIE o document equivalent vigent de la persona sol·licitant i de tots el membres de la unitat familiar.
 • Justificant dels ingressos de la persona sol·licitant i de cadascun dels membres de la unitat de convivència en edat laboral. Segons el cas, cal acreditar-los de la manera següent:
  • Declaració de l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) corresponent al període impositiu immediatament anterior (exercici 2017), amb termini de presentació vençut a la data de presentació de la persona sol·licitant i de cadascun dels membres que formen la unitat de convivència, i que estiguin en edat laboral.
  • En el cas que la persona sol·licitant o altres membres de la unitat de convivència en edat laboral no estiguin obligats a presentar la declaració de l'IRPF, han d'aportar un certificat d'imputacions subministrat per l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT) o el corresponent certificat de les pensions o ajuts exempts de tributació.
  • En el cas de situacions excepcionals en què la persona sol·licitant o algun altre membre de la unitat de o hagin tingut un canvi significatiu dels ingressos respecte al període general a justificar, ho farà per mitjà d'una declaració responsable segons el model normalitzat i altres acreditacions d'ingressos (vida laboral, pensions, contracte laboral, nòmines o atur).
 • Original i fotocòpia, o fotocòpia compulsada del llibre de família, si escau.
 • Original i fotocòpia, o fotocòpia compulsada del contracte de lloguer, a nom de la persona sol·licitant. Els contractes han d'acreditar l'obligació de l'arrendatari del pagament de la fiança a l'arrendador.
 • Original i fotocòpia, o fotocòpia compulsada de tots els rebuts pagats corresponents a l'any 2019 fins a la data de presentació de la sol·licitud, on ha de constar el nom de l'arrendador, de l'arrendatari, el concepte i l'import.
 • Full de transferència bancària normalitzat (RE-704) o document equivalent, a nom de la persona sol·licitant, del compte on s'ha d'ingressar la subvenció.
 • Acreditació de condició de víctima de terrorisme o d'amenaçat mitjançant la resolució del Ministeri de l'Interior corresponent o la sentència judicial ferma.
 • Document acreditativa de ser persona jove extutelada.
 • Documentació acreditativa de reunir les condicions per poder ser subjecte del Pla de protecció internacional a Catalunya, segons l'Acord de Govern de 28 de gener de 2014.