Pla d'Actuació del Mandat

Link to ObjectExecute action
Salta al contingut
23/06/2024 01:27:15

Idioma

Identificació

Pàgina inicial de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Cercador global

Menú superior

Menú principal

L'Ajuntament
Pla d'actuació del Mandat 2019-2023

Eix 6 Un bon govern transparent, participatiu i col·laboratiu

OE.6.1 OE.6.1 Aprofundir el funcionament democràtic de l’Ajuntament en la implementació de polítiques i serveis públics de qualitat.

Objectius de Desenvolupament Sostenible que s'assoleixen:

Indústria, innovació i infraestructura  Pau, justícia i institucions sòlides

Optimitzant els recursos públics en la prestació de serveis i consolidant mètodes de millora contínua.

OO 6.1.1. Optimitzar els recursos públics en la prestació de serveis i consolidar mètodes de millora contínua.

 • 6.1.1.1 Elaboració d’un estudi de municipalització de la gestió de determinats serveis municipals.
 • 6.1.1.2 Disseny i publicació de noves cartes de serveis com a instruments de millora de la qualitat dels serveis públics.
 • 6.1.1.3 Elaboració d’enquestes ciutadanes per conèixer l’opinió de la ciutadania sobre els serveis públics i publicació dels resultats.
 • 6.1.1.4 Desenvolupament d’un model de control financer de l’activitat de l’Ajuntament mitjançant auditories contínues.
 • 6.1.1.5 Publicació i actualització permanent dels costos dels serveis municipals.

Afectat pel covid-19  OO 6.1.2. Millorar els mecanismes de rendició de comptes i avaluació.

 • 6.1.2.1 Establiment d’un espai al web corporatiu que permeti a la ciutadania fer seguiment de l’activitat municipal.
 • 6.1.2.2 Publicació de l’estat d’execució dels plans estratègics de l’Ajuntament i actualització periòdica de la seva evolució.

Afectat pel covid-19  OO 6.1.3. Adequar l’organització, els recursos i les infraestructures tecnològiques a les necessitats de futur.

 • 6.1.3.1 Adequació de l’estructura organitzativa per donar resposta de forma eficient a les noves demandes ciutadanes, fent especial atenció a aquelles noves realitats sorgides a causa de la pandèmia del coronavirus.
 • 6.1.3.2 Implementació d’eines per millorar la prestació de serveis públics anticipant- se a les demandes ciutadanes.

OE. 6.2 OE. 6.2 Posar a l’abast de la ciutadania la informació pública i creació d’espais d’escolta activa

Objectius de Desenvolupament Sostenible que s'assoleixen:

Indústria, innovació i infraestructura  Pau, justícia i institucions sòlides

Impulsant una comunicació municipal oberta i participativa, amb la intervenció del Consell de Comunicació Local i augmentant la publicació d’informació pública rellevant per a la ciutadania al portal de transparència, i tenint especialment en compte les necessitats extraordinàries que poden sorgir en un context de pandèmia.

Afectat pel covid-19  OO 6.2.1 Impuls d’una comunicació municipal oberta i participativa, amb la intervenció del Consell de Comunicació Local.

 • 6.2.1.1 Elaboració i implementació d’un Pla de Comunicació que garanteixi una visió transversal, integral i plural de la ciutat.
 • 6.2.1.2 Remodelació del web municipal, per millorar el seu funcionament, esdevenint un veritable portal de participació, dinàmic, d’escolta activa, de deliberació i d’informació.
 • 6.2.1.3 Adaptació de la ràdio municipal per a la generació de continguts informatius multi-canal, i de trobada i participació ciutadana.

OO 6.2.2 Augmentar la publicació d’informació pública rellevant per a la ciutadania al portal de transparència.

 • 6.2.2.1 Impuls de mesures per garantir l’accessibilitat i la qualitat de la informació pública per tal que sigui comprensible, didàctica i estigui permanentment actualitzada.
 • 6.2.2.2 Establiment d’indicadors objectius per avaluar el compliment de les obligacions de transparència, incorporant en els procediments d’avaluació la participació d’experts independents i de la ciutadania.

Afectat pel covid-19  OO 6.2.3 Desplegar un model d’atenció a la ciutadania i les empreses integral i multicanal que es fonamenti en l’escolta activa i la col·laboració amb la ciutadania.

 • 6.2.3.1 Elaboració de protocols interns per homogeneïtzar l’atenció ciutadana a tots els equipaments municipals.
 • 6.2.3.2 Implementació d’un sistema d’assistència digital en l’atenció ciutadana per fomentar la personalització de serveis públics.

OE. 6.3. OE. 6.3. Assegurar nivells d’ètica i qualitat elevats en els projectes i serveis que desenvolupa l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Objectius de Desenvolupament Sostenible que s'assoleixen:

Producció i consum responsables  Pau, justícia i institucions sòlides

Reforçant el marc de comportament ètic per a càrrecs electes, direcció i personal de l’Ajuntament, assegurant els valors ètics en la gestió pública.

OO 6.3.1. Reforçar el marc de comportament ètic per a càrrecs electes, direcció i personal de l’Ajuntament.

 • 6.3.1.1 Creació del Registre de grups d’interès en el marc de la regulació de la Generalitat de Catalunya.
 • 6.3.1.2 Avaluar, millorar i difondre el compliment del codi de conducta dels càrrecs electes i del personal directiu de l’Ajuntament.

Afectat pel covid-19  OO 6.3.2. Implementar un sistema d’integritat institucional per assegurar els valors ètics en la gestió pública de l’Ajuntament i de tots els agents que hi contribueixen.

 • 6.3.2.1 Elaboració del Pla Estratègic de subvencions.
 • 6.3.2.2 Aprofundiment en el desplegament d’una política de contractació pública que permeti desenvolupar i assolir un major nombre i qualitat d’objectius socials, ètics, mediambientals i d’innovació.
 • 6.3.2.3 Implementació d’una bústia ètica per a què qualsevol persona pugui denunciar pràctiques contràries als principis de bon govern, de forma anònima i segura.

OE.6.4 OE.6.4. Incorporar la ciutadania en l’elaboració i avaluació de les polítiques públiques

Objectius de Desenvolupament Sostenible que s'assoleixen:

Indústria, innovació i infraestructura  Pau, justícia i institucions sòlides

Impulsant processos i instruments de participació ciutadana i mecanismes de participació i/o codecisió.

Afectat pel covid-19  OO 6.4.1 Impulsar processos i instruments de participació ciutadana.

 • 6.4.1.1 Creació del Registre de Participació ciutadana.
 • 6.4.1.2 Revisió dels consells de participació ciutadana i elaboració de protocols de funcionament intern.
 • 6.4.1.3 Creació d’un Consell de ciutat. Donat el context de pandèmia i necessitat de reactivació i reconstrucció de la nostra ciutat, s’ha creat el Pacte de Ciutat com a fórmula de garantir la màxima participació en els reptes de futur de Sant Feliu.
 • 6.4.1.4 Millora del procés de participació sobre els pressupostos municipals, incorporant una partida del pressupost per treballar en el si dels consells de barri.
 • 6.4.1.5 Accions de millora de la plataforma de participació ciutadana en línia i impuls de les xarxes socials com a instruments de participació ciutadana.

OO 6.4.2. Crear mecanismes de participació i/o codecisió als barris.

 • 6.4.2.1 Creació dels consells de barri, per millorar la participació de tota la ciutadania de Sant Feliu, visqui on visqui.
 • 6.4.2.2 Impuls d’un procés de participació per a l’elaboració del reglament de funcionament d’aquests consells, mitjançant equips de treball.

OO 6.4.3 Generar coneixement i promoure la innovació participativa i democràtica.

 • 6.4.3.1 Desplegament de la gestió col·laborativa als equipaments i serveis municipals, implicant directament al teixit socio-cultural i esportiu en la gestió.
 • 6.4.3.2 Elaboració d’un directori d’entitats per al foment del voluntariat educatiu i social.
 • 6.4.3.3 Creació del laboratori d’innovació democràtica.
 • 6.4.3.4 Creació d’un instrument d’assessoria d’entitats que integri un programa de formació en matèries d’interès de les pròpies entitats.
Salta a la part superior